Överklaga ett beslut

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. För alla som inte ska delges ett beslut om bygglov eller förhandsbesked räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Skicka överklagandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.