Olovligt bygge- bygga utan tillstånd

Om du utan tillstånd gör något som kräver någon typ av tillstånd enligt plan- och bygglagen kallas det olovligt byggande eller svartbygge.

byggarbetsplats

Kommunen är tillsynsmyndighet över att bygglagstiftningen följs. Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att vi själva upptäcker något olovligt och startar ett ärende.

Byggsanktionsavgift eller rättelseföreläggande

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan eller startbesked utan att ha fått det eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, ska vi ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

I vissa fall där bygglov inte går att bevilja, på grund av att det strider mot detaljplanen, är man tvungen att riva byggnaden. Det kallas för rättelseföreläggande.

Du måste betala en sanktionsavgift om:

  • nybyggnad eller tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
  • annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
  • åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
  • vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
  • skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan startbesked
  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked
  • inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser en markåtgärd som kräver lov, t.ex. att schakta, fäller träd eller planterar skog påbörjas utan startbesked
  • en motordriven anordning används i strid mot användningsförbud eller vissa villkor för användningen
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, till exempel om du installerar en kamin utan att ha fått ett beslut om startbesked

Lov i efterhand?

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer byggsanktionsavgiften.

Hör av dig till oss

Mejla till servicecenter@kumla.se, eller ring Servicecenter för att framföra dina synpunkter. Kom ihåg att tala om vad det gäller, på vilken adress eller fastighet.