Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om byggande, bygglov och detaljplaner.

Kräver solceller på mitt hus tillstånd?

Det finns undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellespaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Uppfylls inte kriterierna behöver du oftast söka bygglov.

Även om man till exempel har ett rött tak krävs inte bygglov för solceller om dessa följer byggnadens form och huset man monterar solceller på inte är särskilt värdefullt.

Se kulturmiljöprogrammet för att se om din fastighet är med där eller om området du bor i är med där. Om den är med behöver du kontakta kommunen eftersom byggnaden eller området då kan vara särskilt värdefullt och därmed kan montering av solenergianläggningar kräva bygglov. 

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett beslut om en byggnation kan tillåtas på en plats eller inte. Det är vanligt att man ansöker om förhandsbesked utanför detaljplanerat område för att få veta om man kan få bygga.

Läs mer om förhandsbesked här.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus behövs oftast inte en kontrollansvarig, men det är upp till bygglovsenheten att bedöma om en kontrollansvarig behövs eller inte.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet, på kommunens arbetsplatsbesök och slutsamrådet. Den kontrollansvarige som du anlitar ska vara certifierad. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i ansökan om lov eller anmälan.

Här kan du hitta cerifierade kontrollansvariga. Länk till annan webbplats.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig vid åtgärder som kräver tillstånd enligt plan- och bygglagen. Det finns dock undantag från detta.

Undantagen från krav på kontrollansvarig är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • transformatorstationer.

Kom ihåg att kommunen får besluta om att det krävs en kontrollansvarig även för ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver tillstånd.

Vad menas med "prickad mark" eller "prickmark"?

Du som bor i ett område som omfattas av en detaljplan kan ha "prickad mark" eller "prickmark" på din fastighet. Det innebär att marken som är prickad inte får bebyggas.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan talar om vad en tomt får användas för (till exempel bostäder, kontor eller handel). Vanliga bestämmelser som också brukar finnas är vilken yta en byggnad får uppta, vilken höjd en byggnad får uppföras till och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras.

Om du vill ta del av detaljplanen för din fastighet kan du titta här för att ta del av en del av kommunens detaljplaner. Om detaljplanen för din fastighet inte finns med här kan du höra av dig till serviecenter och begära ut den genom att ringa eller att mejla. Uppge din adress eller fastighetsbeteckning.

Krävs tillstånd för lagertält på industritomt?

Uppsättning av lagertält räknas som nybyggnad och kräver bygglov. Här kan du läsa mer om lov för nybyggnad.

Kräver fönster- eller dörrbyte tillstånd?

Ja, i de flesta fall krävs det bygglov för att byta fönster och dörrar. Om du är osäker kan du kontakta kommunen med en skiss och en beskrivning av vad du vill göra.

Här kan du se om ditt hus eller det område du bor i är med i kulturmiljöprogrammet.  Om byggnaden eller området är med behöver du kontakta kommunen eftersom byggnaden eller området då kan vara särskilt värdefullt. Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt kan det ställas krav på extra varsamhet och eftertanke.

Kräver byte av färg på mitt hus tillstånd?

Om du vill byta färg från exempelvis vitt till svart krävs det oftast bygglov. Om du är osäker kan du kontakta kommunen och skicka in ett foto på ditt hus med din fråga och vilken färg du vill byta till.

Här kan du se om ditt hus eller det område du bor i är med i kulturmiljöprogrammet.  Om byggnaden eller området är med behöver du kontakta kommunen eftersom byggnaden eller området då kan vara särskilt värdefullt. Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt kan det ställas krav på extra varsamhet och eftertanke.