Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften tas ut enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Hur fungerar taxan?

Taxan är fastställd i kommunfullmäktige och utgår från en genomsnittlig nedlagd tid i varje ärende. Tiden multipliceras med en fastslagen timpenning för att få priset på varje ärende. Det innebär att den genomsnittliga kostnaden för de flesta ärenden är oberoende av hur storleken på åtgärdena är, utan baseras på den tid vi lägger ned i varje genomsnittligt ärende.

Exempel på avgifter

Dessa exempel är ett urval av de avgifter som finns i vår taxa. Här kan du läsa taxan i sin helhet. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Om din ansökan strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför planlagt område blir avgiften högre eftersom handläggningen är mer omfattande.

Nybyggnad av ett en-

eller tvåbostadshus

Planenligt

37 787 kr

Nybyggnad av ett en-
eller tvåbostadshus

Utanför planlagt område

44 302 kr

Nybyggnad av komplement-
byggnad, utan tekniskt samråd

Planenligt

13 475 kr

Nybyggnad av komplement-
byggnad, utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område

16 939 kr

Tillbyggnad av en- eller två-
bostadshus, med tekniskt samråd

Planenligt

20 848 kr

 

Tillbyggnad huvudbyggnad,
utan tekniskt samråd
(även uterum)

Planenligt

14 333 kr

Inglasning av befintlig altan,
skärmtak eller balkong,
utan tekniskt samråd

Planenligt

7 167 kr

Installation av eldstad, utan
tekniskt samråd


4 561 kr

 Attefallstillbyggnad,
max 15 kvadratmeter


6 515 kr

Attefallshus, max 30

kvadratmeter, utan tekniskt samråd


6 515 kr

Förhandsbesked

Utanför planlagt område

24 757 kr


Reducerad avgift för bygglov, förhandsvesked & anmälningspliktiga åtgärder.

Enligt lag har kommunen 10 veckor på oss att besluta i ärenden om bygglov & förhandsbesked räknat från när ärendet är komplett. I vissa fall kan kommunen förlänga handläggningstiden en gång om en fråga är speciellt svår att utreda eller om en remissinstans behöver längre tid att svara.

Enligt lag har kommunen 4 veckor på oss att besluta i ärenden om anmälanpliktiga åtgärder räknat från när ärendet är komplett. I vissa fall kan kommunen förlänga handläggningstiden en gång om en fråga är speciellt svår att utreda eller om en remissinstans behöver längre tid att svara.

Om tidsfristen överskrids ska kommunen sätta ned avgiften en femtedel per påbörjad vecka i den delen av avgiften som omfattar vissa delar i ansökan.

Kostnad om byggnationen inte blir av

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan blir du debiterad för nedlagd tid i ärendet.

Om du får ett avslag betalar du för nedlagd tid i ärendet.

Ibland tillkommer kostnader

Om du skulle behöva dela upp ärendet i fler tekniska samråd, startbesked eller slutbesked tillkommer kostnader för att hantera dessa.

Byggande utan bygglov och startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett bygglov och ett startbesked innan du bygger något som kräver lov eller anmälan. Den som ändå bygger något utan ett bygglov eller startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften beror på vad som är byggt men baseras alltid på prisbasbeloppet enligt föreskrifter för socialförsäkringsbalken (2010:110).