Exempel, riktlinjer och checklistor

När du ska göra en ansökan om anmälan eller om bygg- eller marklov ska du bifoga ritningar på det du har tänkt att göra. Se exempelritningarna för att få hjälp. Det behövs nästan alltid ett förslag till kontrollplan, både för bygglov och anmälningar. För vissa projekt kan du behöva ta hänsyn till de riktlinjer kommunen tillämpar inför beslut om lov.

Checklistor

I checklistorna ser du framför allt vilka handlingar som normalt behöver skickas till kommunen tillsammans med en ansökan eller anmälan.

Här hittar du checklistor för bygglov

Här hittar du checklistor för rivningslov

Här hittar du checklistor för marklov

Här hittar du checklistor för attefallsåtgärder (anmälan)

Här hittar du checklista för eldstad/rökkanal (anmälan)

Här hittar du checklistor för ändring av konstruktion, brandskydd, vatten- avlopp, ventilation samt hiss (anmälan)

Riktlinjer

Här hittar du alla aktuella riktlinjer som kan gälla för dig som söker tillstånd för en åtgärd.

Kulturmiljö

Om din fastighet är omnämnd i kulturmiljöprogrammet kan du behöva söka bygglov för annars bygglovsbefriade åtgärder. Det ställs också högre krav på att åtgärder utförs med hänsyn till byggnadens karaktär.

Här hittar du kulturmiljöprogrammet. Pdf, 4.8 MB.

Parkering

Om du bygger ett flerbostadshus eller ett affärs- eller kontorshus behöver du ta hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Här hittar du riktlinjen för parkeringsnormen. Pdf, 110.2 kB.

Nybyggnadskarta

Vid vissa byggnationer kan du behöva en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta beställs av geodataenheten. Läs mer om nybyggnadskarta här.

Här kan du läsa riktlinjen för när nybyggnadskarta kan krävas. Pdf, 104.7 kB.

Skyltprogram

Vid uppsättning och ändring av skyltar har kommunen tagit fram en policy kring hur skyltar ska se ut.

Här finner du kommunens policy kring skyltning och utformning av dessa. Pdf, 5.2 MB.

Exempelritningar

Här hittar du exempelritningar för nybyggnad. Pdf, 1.8 MB.

Här hittar du exempelritningar för tillbyggnad. Pdf, 1.6 MB.

Vad betyder de olika handlingarna?

Här hittar du de vanligaste handlingarna du behöver lämna in vid ansökan om tillstånd. I vissa fall behöver du lämna in handlingar i listan längre ned på sidan. Läs våra checklistor för att veta vilka du behöver lämna in.

Tänk på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt gjorda.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastighetens, exakta mått och läge i plan och höjd. En nybyggnadskarta kan tas fram inom detaljplanerat område och krävs för nybyggnation av till exempel en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och vissa komplementbyggnader som till exempel garage. På nybyggnadskartan finns även uppgifter från detaljplanen som till exempel vad som får byggas på tomten, hur mycket som får bebyggas på tomten och om det finns någon mark på fastigheten som inte får bebyggas. Här kan du läsa mer om nybyggnadskartor.

En nybyggnadskarta kan användas som en situationsplan i ansökan om bygglov. Läs mer om hur en situationsplan ska se ut nedan.

Vid beställning av en nybyggnadskarta tas en avgift ut. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan

En situationsplan visar den aktuella tomten som ska bebyggas rakt uppifrån, här ska befintliga byggnader finnas om tomten är bebyggd sedan innan.

Vad ska redovisas

Nybyggnationen ritas in och rita även med måtten på nybyggnationen. Ange avståndet mellan det som ska byggas och dom närmsta fastighetsgränserna. Om det finns flera byggnader ska du rita med avståndet mellan dessa. En situationsplan bör vara i skala 1:500.

Inom detaljplanerade områden ska även färdig sockelhöjd samt färdig golvhöjd anges på byggnaderna.
Med färdig sockelhöjd menas nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.
Med färdig golvhöjd menas ovansidan av gjuten platta.

För att kunna beräkna vilken färdig sockelhöjd samt vilken färdig golvhöjd huset kommer ha behöver man veta tomtens höjder. Dessa levereras med en nybyggnadskarta.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnads yttre utseende.

Vad ska redovisas

Alla sidor av fasader som påverkas i din ansökan eller anmälan ska lämnas in. Det innebär att en tillbyggnad kanske enbart berör tre fasader, medan ett nybygge berör fyra fasader. På en fasadritning ska takvinkel och byggnadshöjd visas.

På fasadritningarna ska marklinjer redovisas. Om markhöjderna är planerade att förändras så ska de nuvarande och de nya marklinjerna till tomtgräns ritas in på fasadritningen. En fasadritning bör vara i skala 1:100.

Planritning

En planritning en byggnad sett uppifrån. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning ska visas separat. Yttermåtten på byggnaden ska vara inritade.

Vad ska redovisas

En planritning ska beskriva vad rummen används till, så som sovrum, kök eller annat. Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska finnas inritade.

Storleken på rummen är markerade i kvadratmeter. Placeringen av dörrar och fönster redovisas tydligt, liksom trappor och andra nivåskillnader. Ange öppningsmått för dörrar. En planritning bör vara i skala 1:100.

Tillgänglighet

Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för kök, toalett och dusch, plats för sittgrupp och sovplats. En planritning ska vara möblerad så att man kan se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet. Läs mer om tillgänglighet på boverkets webbplats.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar rumshöjder, bjälklagens placering och takvinkel. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår. Marklinjen ska också markeras.

För tillbyggnad så ska en sektionsritning visa genomskärning via befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

Anmälan om kontrollansvarig

Markplaneringsritning

En markplanering visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

Vad ska redovisas

På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Markförändringarnas utbredning och nya plushöjder ska framgå. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet. Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade. Bör vara i skala 1:200.

Inför tekniskt samråd eller startbesked

Nedan räknas som tekniska handlingar och ska lämnas in för att få ett startbesked, som säger att man får börja bygga. Det innebär att om man ansöker om en anmälanspliktig åtgärd kan dessa handlingar krävas innan ärendet anses vara komplett.

Riskbedömning och kontrollplan

Konstruktionsritningar

Objektspecifika konstruktionsritningar för grund, stomme och tak ska inlämnas inför startbesked.

Det innebär att minst följande ritningar ska lämnas in:

  • Måttsatt grundplan
  • Detalj över grundkonstruktionen
  • Eventuell pålningsplan
  • Snitt över stomkonstruktionen
  • Takstolsuppställning
  • Takstolsritning

Här ska det framgå byggnadens konstruktions- och grundläggningsätt. Det ska också framgå vem som har gjort ritningen och vilka bestämmelser som har tillämpats.

Konstruktionsdokumentation

En byggnads konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument som kallas konstruktionsdokumenation. Syftet med dokumentet är att ge byggherrar, byggnadsnämnd och förvaltare information om byggnadens lastförutsättningar, verkningssätt och andra fakta i förvaltningsskedet.

Här kan du läsa mer om konstruktionsdokumentation på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Dimensioneringskontroll

En dimensioneringskontroll utförs av någon annan än den som utfört dimensioneringen. Den består i att kontrollera dimensioneringsförutsöttningar, bygghandlingar och beräkningar.

Här kan du läsa med om dimensioneringskontroll på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Energihushållning

I ärenden om nybyggnad ska det alltid lämnas in en beräkning av en byggnads primärenegital. Det är ett mått på byggnadens energiprestanda. För tillbyggnader behöver man i vissa fall göra en beräkning av byggnadens primärenergital. I andra fall räcker det med en redovisning av en tillbyggnads u-medelvärde.

Här kan du läsa mer om energihushållning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning visar en byggnads brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter. Beroende på hur stort projektet är kan brandskyddsbeskrivningen vara olika omfattande.

Här kan du läsa mer om krav på brandskydd i byggnader på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

VVS-ritningar

VVS-ritningar är samlingsnamnet för värme-, ventilation och sanitetsritningar. Sanitetsritningar är rintingar för vatten och avlopp.

På dessa ritningar ska rör för varm- och kallvatten framgå tillsammans med avlopp. Det ska också på ventilationsritning framgå hur ventilationskanaler ska gå i huset. På värmeritningen ska golvärmen framgå eller radiatorer om sådana används.

Intyg om färdigställandeskydd

När du som privatperson anlitar en entreprenör blir du konsument mot entreprenören. Då finns det en lagstiftning som säger att det måste finnas en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att fungera som ett skydd om entreprenören går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Vid nybyggnad ska ett färdigställandeskydd alltid finnas och vid tillbyggnad ska kommunen pröva om ett sådant skydd krävs.

Här kan du läsa mer om färdigställandeskydd på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration visar din eldstads verkningsgrad och utsläpp av koldioxid. Det ställs krav på hur hög den minsta verkningsgraden får vara samt hur stort utsläpp eldstaden får ha.