Elda utomhus

Det gäller för eldning av trädgårdsavfall

På grund av EU:s nya avfallsförordning har kommunen fått många frågor om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten och anordning av majbrasa.

I Kumla kommun är eldning av trädgårdsavfall reglerat i kommunens renhållningsordning för att skydda människors hälsa och miljön Länk till annan webbplats.. Just nu är det bestämmelserna i renhållningsordningen som gäller.

Detta gäller nu

Trädgårdsavfall

I Kumla kommun är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan förbjudet.

Om du vill elda trädgårdsavfall utanför område med detaljplan måste du tänka på att det bara är torra grenar som får brännas upp. Det är förbjudet att bränna fuktigt trädgårdsavfall, till exempel gräs, blast, löv och färska kvistar. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras.

Om du eldar torrt trädgårdsavfall får det inte uppstå olägenhet för de kringboende. Allt annat brännbart material är förbjudet att elda och ska lämnas till återvinningscentralen i Kvarntorp för återanvändning alternativt återvinning.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

I kommunkartan kan du se om det finns en detaljplan för området där du bor (länk till kommunkartan med kartlager för DP Kumlas kommunkarta Länk till annan webbplats.)

Majbrasa

Om du ska anordna en majbrasa kan du behöva tillstånd från polisen. Du hittar mer information hos Nerikes brandkår och Polisen.

Sök tillstånd – Information på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Om valborgsmässoeldar (majbrasor) på Nerikes brandkårs webbplats Länk till annan webbplats.

Den som ska arrangera en valborgsmässoeld har ansvaret för säkerheten kring bålet och att förebygga, hindra eller begränsa så att elden inte sprider sig. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svårt att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

De lokala föreskrifterna kommer att ses över

Under hösten kommer kommunen att se över och uppdatera bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall och majbrasor i de lokala föreskrifterna. Fram till dess är de befintliga bestämmelserna som gäller.

Elda alltid med hänsyn

Vid förbränning av trädgårdsavfall och ved bildas flera luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in. Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningarna kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet och kan vara cancerframkallande . Barn och äldre är särskilt känsliga för luftföroreningar, men också astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Kommunen har också föreskrifter för vad som gäller om du eldar med ved inomhus. De säger bland annat att du ska elda så att du inte stör andra, att veden ska vara torr och att du inte får elda annat avfall, som plast, målat virke, tryckimpregnerat virke eller spånskivor.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. Trädgårdsavfall, som växtdelar, gräsklipp, löv och grenar, räknas som bioavfall.

De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som säger att avfallet ska materialåtervinnas. Det betyder att det inte är tillåtet att elda upp det. Kommuner kan dock besluta om undantag från förbudet.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.