Sånnersta, lövskog vid vägen till skjutbanan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Värdefulla brynmiljöer och häckningsmiljö för åkerlandskapets fåglar. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter: Gulsparv och grönsångare.

Övriga arter: Prickvingad svävfluga, skogsduva och skogsödla.

Beskrivning: Lövskog med visst inslag av ädellövträd, död ved och vedlevande svampar, speciellt i nordöstra delen. Fuktigare partier i södra delen mot angränsande fastigheter. Brynmiljöer mot angränsande åkermarker i väst och öst. Objektet inkluderar åkerholmen precis öster om själva lövskogen. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Lämningar av en äldre husgrund finns i östra delen av området. Läs mer här.  Länk till annan webbplats.Stenmur i östra delen mot åkermarken.

Areal: 2,4 ha.