Hjortsbergakilens alvarsmark

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Alvarsmark med artrik flora, hotad av igenväxning. Foto: Per Karlsson Linderum.

Alvarsmark med artrik flora, hotad av igenväxning. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Alvar.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av väl utvecklad alvarsmark och flertalet indikatorarter för höga ängsvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Väddklint, spåtistel, liten blåklocka, stor blåklocka, gulmåra och gullviva.

Övriga arter: Läkevänderot, gemsrot, åkervädd, teveronika, smällglim, kopparödla prickvingad svävfluga och aurorafjäril.

Beskrivning: Väl utvecklad alvarsmark på kalkbergrund i östra delen av fastigheten, mot skogskanten. Förekomst av ett flertal indikatorarter för höga ängsvärden. Anges som hedmark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Areal: -