Munslätt, lövdunge 800 m NV

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Munslätt, lövdunge

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Ädellövträd.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomsten av friska äldre jätteaskar och stort uppslag av yngre ask. Dessutom värdefull brynmiljö.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask och gulsparv.

Övriga arter: Göktyta och stenknäck.

Beskrivning: Lövdunge omgiven av åkermark i söder och täkt och upplag i norr. Värdefull brynmiljö mot angränsande åkermarker. Två stora askar (den största 4 meter i omkrets) och ett stort uppslag av yngre ask. Välbevarad jordkällare potentiell viktig övervintringsplats/boplats för fladdermöss. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Forn-/kulturlämning i form av by-/gårds-/torptomt. Äldsta belägg från 1385. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: 0.8 ha.