Rosendals lövskog, södra delen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Vårprakt i lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vårprakt i lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär ädellövskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik värdefull för området unik lövmiljö med förekomst av ett antal naturvårdsarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita, stare, gulsparv, läderskål, krushättemossa, guldlockmossa, blåsippa, skogsalm, underviol, tibast, gullviva och ask.

Övriga arter: Skogsduva, gröngöling, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Sekundär ädellövskog med stort inslag av död ved. I norra delen av objektet äldre ädellövträd och i södra delen finns en hassellund. Förekomst av ett antal naturvårdsarter. Värdefull brynmiljö mot utanför liggande åker- och hagmarker. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

I objektet finns flera fornlämningar. Dels en stenmur (läs mer här Länk till annan webbplats.) och dels ett område med odlingsrösen (läs mer här Länk till annan webbplats.).

Areal: -