LOD-dammarna

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

LOD-dammarna med vy mot fängelset. Foto: Per Karlsson Linderum.

LOD-dammarna med vy mot fängelset. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Reningsdammar.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera rödlistade fågelarter och habitatdirektivarten citronfläckad kärrtrollslända.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Citronfläckad kärrtrollslända, kricka, rörsångare, buskskvätta och sävsparv.

Övriga arter: Griptångsflickslända, månflickslända, grågås, vattenrall, rörhöna, sothöna, trana, sävsångare och åkergroda.

Beskrivning: Reningsdammar kantade av vassruggar och enstaka videsnår. Närhet till naturreservatet Björka lertag och förekomst av flera rödlistade fågelarter. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -