Bysta

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Igenväxningsmarker vid platsen där Bysta gård låg. Foto: Per Karlsson Linderum.

Igenväxningsmarker vid platsen där Bysta gård låg. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Lövträdsrika skogsbryn.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Artrika skogsbryn beläget i område med många i övrigt högt klassade objekt.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Violettkantad guldvinge, mindre hackspett, gulmåra, liten blåklocka och väddklint.

Övriga arter: Huggorm, kolvsvamp och bockrot.

Beskrivning: Igenväxande åkermark och gårdstomt kring före detta gården Bysta, aktiv till åtminstone 1960-talet. I objektet finns tre oxlar som är skyddade som naturminne (mer information härlänk till annan webbplats). Norra delen av objektet ligger i artrik ledningsgata.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer härlänk till annan webbplats.

I objektet fornlämning i form av fossil åkermark (läs mer härlänk till annan webbplats) och lämningar av bebyggelse kring före detta gården Bysta, känd sedan 1421 (läs mer härlänk till annan webbplats).

Areal: -