Bysta

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Igenväxningsmarker vid platsen där Bysta gård låg. Foto: Per Karlsson Linderum.

Igenväxningsmarker vid platsen där Bysta gård låg. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Lövträdsrika skogsbryn.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Artrika skogsbryn beläget i område med många i övrigt högt klassade objekt.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Violettkantad guldvinge, mindre hackspett, gulmåra, liten blåklocka och väddklint.

Övriga arter: Huggorm, kolvsvamp och bockrot.

Beskrivning: Igenväxande åkermark och gårdstomt kring före detta gården Bysta, aktiv till åtminstone 1960-talet. I objektet finns tre oxlar som är skyddade som naturminne (mer information här Länk till annan webbplats.). Norra delen av objektet ligger i artrik ledningsgata.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet fornlämning i form av fossil åkermark (läs mer här Länk till annan webbplats.) och lämningar av bebyggelse kring före detta gården Bysta, känd sedan 1421 (läs mer här Länk till annan webbplats.).

Areal: -