Tripphult

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Gräsytor bakom Yxhults huvudkontor vid Tripphult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Gräsytor bakom Yxhults huvudkontor vid Tripphult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Park och trädgård.

Biotop: Parkmiljö.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av artrik flora på kalkrika berggrund.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Svartvit flugsnappare, grönfink, stare, väddklint, bockrot, blåklint, brudbröd, gulmåra, käringtand, prästkrage, liten blåklocka och svartkämpar.

Övriga arter: Åkervädd, rödklöver, rödklint och smällglim.

Beskrivning: Parkmiljö med enstaka solitära lövträd, bruksgräsmattor och slaghackade ängsytor. På fastigheten till Ytongfabrikens gamla huvudkontor, en kulturhistoriskt intressant byggnad. Anges som åkermark och annan öppen mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -