Norra Sanna, kärr N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kärret en dag i maj. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kärret en dag i maj. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Småvatten

Biotop: Kärr.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Småvattenmiljöer i annars vattenfattigt landskapsavsnitt. Visst inslag av död ved. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Sävsparv och svartvit flugsnappare.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Periodvist vattenfyllt kärr kantat av en bård med lövträd, främst asp. Visst inslag av död ved. Anges som skogs- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -