Kalkugnsskogen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Kalktallskog på östra sidan av Jonassonska brottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kalktallskog på östra sidan av Jonassonska brottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog/Kalktallskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en rad naturvårdsarter, död ved och del i viktig skoglig spridningskorridor med delvis skoglig kontinuitet. 

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, entita, talltita, stjärtmes, grönsångare, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, brandmusseron, piggpottia, dvärgpottia, blåsippa, tibast, ask och klasefibbla.

Övriga arter: Stenknäck, blågull och vitpyrola.

Beskrivning: Mestadels sekundär lövnaturskog runt Jonasonska brottet. Skogen ligger delvis på äldre industriell mark och slagghögar. I nordvästra delen ett fuktigare skogsparti intill brottsjön dominerad av asp och al. I nordöstra delen en liten kalktallskog. Bitvis rikligt med död ved. Dåligt undersökt svampflora med sannolik förekomst av kalkgynnade arter knutna till tallskog. Äldre fynd av de ovanliga bladmossorna piggpottia och dvärgpottia. Flera av sluttningarna mot brottet och vid södra kalkugnarna hyser stora populationer med solitära steklar. Viktig skoglig spridningskorridor med delvis lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan. En vandringsled går genom området.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns fornlämning i form av kalkugnar, läs mer här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats.. Dessutom industrilämningar och stengärdesgård, läs mer här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats..

Areal: -