Blacksta naturminne

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Torräng/slåtteräng.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en rad värdearter för ängs- och betesmark. Lång kontinutet av hävd.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ängshavre, vårstarr, rosettjungfrulin, knippfryle, brudbröd, svinrot, backnejlika, backtimjan, blodvaxskivling och gulsparv.

Övriga arter: Backanis, backglim.

Beskrivning: Naturminne inrättat 1970. Torrängsflora med bland annat den fridlysta backsippan. 2008 gjordes en insådd av nya backsippsfrön. Betet har upphört men området slåttras regelbundet. Läs mer här.  Länk till annan webbplats.Anges som slåtteräng på häradskartan.

Övrig information: Objektet ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:12 och NV VicNatur Vattenskyddsområde.

Areal: 0,5 ha.