Hjortsbergakilen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kalkstensröse vid Hjortsbergakilen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kalkstensröse vid Hjortsbergakilen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Brynmiljöer mot ängs- och åkermark, kalkberggrund och visst inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsalm.

Övriga arter: Rödryggad guldstekel, mörk lergeting, hagtornsspinnmal och kaukasiskt fetblad.

Beskrivning: Lövskog dominerad av ädellövträd med skogsalm. Stort inslag av hagtorn. Viktig brynmiljö mot omgivande åker- och ängsmark. Visst värde som spridningskorridor. Visst inslag av död ved. I norra delen av objekten öppen yta kring kalkstenröse med lokalt ovanliga insekter. Tillsammans med intilliggande Södra Yxhults åkerholmar landskapets enda lokal för hagtornsspinnmal. Anges som hedmark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Här finns en torplämning och stenmurrest, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -