Säbylundssjön, östra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Säbylundssjöns östra sida, kommunal mark. Foto: Per Karlsson Linderum.

Säbylundssjöns östra sida, kommunal mark. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Sandmiljö.

Biotop: Tallskog/sandtäkt.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter och viktig miljö för pollinatörer.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: mindre blåvinge, kråka, stare, svartvit flugsnappare och gulsparv.

Övriga arter: Riklig förekomst av solitärbin och andra insekter knutna till sandiga öppna miljöer. I övrigt inslag av torrängsflora på vissa partier.

Beskrivning: Gles skog dominerad av tallar på sandig mark öster om Säbylundssjön. Flera sandblottor på den kommunala marken. I östra delen en lövskogsdunge med inslag av död ved. En kort strandsträcka om 140 meter vid Säbylundssjön. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Säbylundssjön (drygt 8 ha) är en populär bad- och fiskvattensjön. största delen av den och omgivande stränder i privat ägo.

Areal: 3,6 ha.