Kvarntorpshögen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Kvarntorpshögen med utsikt mot halkbanan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kvarntorpshögen med utsikt mot halkbanan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Gräsbevuxna slaggytor.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik sammansättning av rödlistade insektsarter, de flesta knutna till höga ängsvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Långhornsbi, ängsmalmätare, skogsvisslare, mindre blåvinge, ängsmetallvinge, sexfläckig bastardsvärmare, svart rödstjärt och åkerrödtoppa.

Övriga arter: Sandplattpiga, vallörtsvivel, lusernkokongvivel, strandkulspetsvivel, prickvingad svävfluga, fältrovskinnbaggen Himacerus mirmicoides, ängsskinnbaggen Monosynomma bohemanii, nätskinnbaggen Acalypta parvula, styltskinnbaggen Neides tripularius, markskinnbaggarna Ischnocoris angustulus och Sphragisticus nebulosus, ängssandbi, sobersandbi, videsandbi, gyllensandbi, gyllengökbi, metallsmalbi, bivarg, pansarguldstekel, humledagsvärmare, blåeldsskäckmal, vitfläckig guldvinge, makaonfjäril, trädlärka, sånglärka, sporsäcksvampen Lecanora mughicola, hårnervmossa, gulvial, käringtand, oxtunga, blåeld och prästkrage.

Beskrivning: Öppna gräsmark på Kvarntorpshögens topp med artrik insektsfauna, med flera indikatorarter för höga ängs- och gräsmarksvärden. Här förekommer till exempel ängsmetallvinge och sexfläckig bastardsvärmare. De varma ytorna och den öppethållna ytorna hyser en unik sammansättning insekter, till exempel frilevande hussyrsor, sandplattpiga och många arter knutna till blåeld och kungsljus. De blottade ytorna har rikligt med solitära steklar och bin.

Läs mer om Kvarntorpshögen på kommunens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: -

Areal: -