Naturvårdplan

Naturvårdsplanen är ett genomgående dokument som tillvaratar naturvårdens intressen vid upprättande av planer, ärendehantering eller andra åtgärder i kommunen. Den pekar även ut viktiga miljlöer, ekosystemstjänster, hot och ansvarsarter för Kumla kommun samtidigt som den är en allmän informationskälla för Kumlas natur.

Blommande klasefibblor på Lugnetängarna. En rödlistad växt som trivs ovanligt bra på kalkmarkerna i Hällabrottet och Kvarntorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blommande klasefibblor på Lugnetängarna. En rödlistad växt som trivs ovanligt bra på kalkmarkerna i Hällabrottet och Kvarntorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumla kommun är en expansiv kommun. Naturvårdsplanen antogs den 23 Oktober år 2023 och ska efter detta leda kommunen strategiskt i dessa arbete med naturvård men även stärka samarbetet för att värna om naturvärden mellan kommunens enheter och företag.

Inom projektet så har stora delar av Kumla kommuns naturområden inventerats för att beskriva deras naturvärden, hotade arter eller brist på sådana. Detta har utförts med SS 199000-NVI standarden och områdena har getts en värdering mellan 1 och 4. Denna metod tar både artdiversitet och naturvärden i beaktning. De områden som har mycket höga naturvärden faller inom klass 1 och de med endast få eller inga naturvärden hittas i klass 4. Även efter att planen har antagits så kommer fler områden att inventeras vid behov exempelvis vid inköp, exploatering eller misstankar om höga naturvärden.

Kumla kommun håller en god tillväxttakt och har höga ambitioner för att fortsätta växa i form av medborgare, medarbetare, företag och verksamhetslokaler. Vår höga tillväxttakt kräver goda strategier för att säkerställa att vi så som Kommunens Vision 2025 anger, ska växa smart. Att jobba med att inventera och spara områden med höga naturvärden samt utföra kompensationsåtgärder vid exploateringar gör det möjligt att bibehålla den biologiska mångfalden inom kommunen. Detta i sin tur förser Kumla med livsviktiga ekosystemstjänster såsom vattenfiltrering, kolbindning och värmereglering. Att bevara naturmiljöer är även viktigt för medborgares möjligheter att bedriva friluftsliv i form av naturbesök, vandring, fiske och fågelskådning.

Ett av kommunens tidigare LONA-projekt resulterade i Program för Gröna (antaget 2017-11-27). Detta program är tänkt att fungera som ett ”paraplyprogram” varifrån ytterligare strategiska planer gällande Kumlas kommuns gröna miljöer ska växa fram. Det ska även tillsammans med Programmet för ekologisk hållbarhet (antaget 2023-02-06) värna om Kumla kommuns gröna frågor. Naturvårdsplanen ska fungera som en fördjupning till dem båda för att jobba med biologisk mångfald och att bevara samt sköta om våra naturområden med höga värden.

Scharlakansvårskålar, en signalart för höga skogliga värden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Scharlakansvårskålar, en signalart för höga skogliga värden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumla kommuns naturvårdsprogram kommer att bestå av tre delar:

Del 1 – Natur och naturvård – En bakgrundsbeskrivning av naturen och naturvården i kommunen och aktuell lagstiftning.

Del 2 – Strategi- och åtgärdsprogram – Kommunens ambitioner med naturvårdsstrategier och förslag på åtgärder.

Del 3 – Objektskatalog – Peka ut områden på kommunal mark med naturvärden enligt utförd naturvärdesinventering.

LONA
Blåbandad jungfruslända, en karaktärsart vid rinnande vatten i Kumlas jordbrukslandskap. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blåbandad jungfruslända, en karaktärsart vid rinnande vatten i Kumlas jordbrukslandskap. Foto: Per Karlsson Linderum.