Naturområden

Under 2020-2021 har en naturvärdesinventering genomförts av all kommunal mark i Kumla. Metoden och resultatet presenteras här och för varje område som klassats som värdefullt finns en särskild sida där du kan läsa mer. Länken till Kumlakartan kommer att uppdateras under hösten.

Vandringsled i det kommunala naturreservatet Björka lertag. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vandringsled i det kommunala naturreservatet Björka lertag. Foto: Per Karlsson Linderum.

Inventeringen och klassningen av naturvärdesobjekten i Kumla har gjorts under 2020-2021 med stöd av Svensk Standard SS 199000:2014, ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Arbetet har utförts av naturvårdshandläggare Per Karlsson Linderum.

Klassning av naturvärdesobjekt
Naturvärdet hos objekten har bedömts enligt standardens bedömningsgrunder ”artvärde” och ”biotopvärde”. Ett bedömt objekt har delats in i någon av naturvärdesklasserna 1-4 som avser dess betydelse för biologisk mångfald:

Naturvärdesklass 1 motsvarar ”högsta naturvärde” och har högsta positiv betydelse för den biologisk mångfalden. Varje enskilt objekt bedöms vara av särskild betydelse för att bibehålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. Klassningen baseras på bedömningarna högt biotopvärde och högt artvärde.

Naturvärdesklass 2 motsvarar ”högt naturvärde” och har hög positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Varje enskilt objekt bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Klassningen baseras på bedömningarna påtagligt till högt biotopvärde och påtagligt
till högt artvärde.

Naturvärdesklass 3 motsvarar ”påtagligt naturvärde” och har påtaglig positiv betydelseför biologisk mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna klass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arean av dessa områden bibehålls eller blir större, samt
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Klassningen baseras på bedömningarna visst till påtagligt biotopvärde och visst till påtagligt artvärde.

Naturvärdesklass 4 motsvarar ”visst naturvärde” och har viss positiv betydelse för
biologisk mångfald.

I Kumla kommuns GIS-lager kring naturvärden finns även blå områden med
naturvärdesklass 0. Dessa har av olika skäl inte klassats men bedöms behövas inventeras i framtiden. Det handlar främst av ny kommunal mark efter inventeringens genomförande. Den största oinventerade ytan är golfbanana i Kvarntorp.

Bedömningsgrunden ”artvärde”
Bedömningsgrunden ”art” inkluderar naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat skyddade arter enligt artskyddsförordningen, habitatdirektivet, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. I inventeringen har signalarter framtagna av Skogsstyrelsen kring nyckelbiotopsinventeringar använts. Dessutom har indikatorarter för ängsmarker använts, såväl växter som insekter. Vid sammanställningen har även bedömning av den lokala statusen på förekommande arter. Sammantaget omfattar bedömningsgrunden arter som indikerar att ett område har naturvärde och arter som i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Naturvårdsarter har bedömts utifrån antalet naturvårdsarter och rödlistade arter, men också arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom har bedömts utifrån artantal eller artdiversitet och det kan vara en viktig bedömningsgrund i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.

Klassningen av objektens artvärde är gjord utifrån påträffade arter under inventeringen och av allmänheten eller tidigare inventeringar inrapporterade arter från områdena på Artportalen. Varje objekt har inventerats minst en gång under 2020-2021 om inget annat anges.

Bedömningsgrunden ”biotopvärde”
Bedömningsgrund ”biotop” omfattar aspekterna biotopkvalitet samt sällsynthet och hot. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, naturgivna förutsättningar etcetera. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.

Underlag för bedömning, avgränsning och klassning av naturvärdesobjekt
Information för naturvärdesbedömning av objekten har hämtats från olika databaser (Kumla kommuns GIS-lager, Länsstyrelsen i Örebro läns Informationskarta Örebro län, Skogsstyrelsens Skogens pärlor och Artportalen) och i de fall det finns även från specifika rapporter eller hemsidor kring olika objekts värden.

Naturvärdesobjekten har avgränsats dels utifrån underlaget ovan och dels utifrån storlek, läge och form som kan ha betydelse för den biologisk mångfalden. Hänsyn har också tagits till konnektivitet mellan olika miljöer som kan gynna krävande arter och spridningskorridorer på ett landskapsperspektiv.

Spåtistel, en kommunal ansvarsart. Foto: Per Karlsson Linderum.

Spåtistel, en kommunal ansvarsart. Foto: Per Karlsson Linderum.