Naturvårdsåtgärder

Bild 1: Hästhov, även känd som Tussilago, är en uppskattad växt av många tidiga pollinatörer. Foto av David Kindgren Bartholdsson.

Vad är en naturvårdsåtgärd?

En naturvårdsåtgärd är något man gör för att gynna biologisk mångfald. Exakt vad detta är varierar stort beroende på vad det är för miljö, vilka arter vi försöker gynna och vilken skala vi jobbar på. Exempelvis kan vi sätta upp holkar för den hotade entitan eller tornseglaren, röja gran och sly i skogar och ängsmarker eller anlägga sandbäddar och sandblottor för bin. Allt detta hjälper olika arter men tillsammans så får vi ett starkare och mer välmående ekosystem. Du kan läsa mer om många av våra naturvårdsåtgärder under denna fliken.

Varför utför vi naturvårdsåtgärder?

Vi vill gynna ekosystemet och se till att den biologiska mångfalden är robust och välmående. Tyvärr finns det många miljöer och arter som numera är hotade och som i framtiden kan dö ut helt om vi inte hjälper dem. Förutom att vi bibehåller dem för framtida generationer så hjälper detta oss att bevara vårt moderna samhälle. Utan en välmående natur skulle vi inte ha pollinatörer för våra grödor, inga växter eller våtmarker som renar luft och vatten eller hjälper oss att rena dagvatten.

Kan du utföra egna naturvårdsåtgärder?

Absolut! Spara död ved i trädgården, sätt bivänliga örter och blommor på balkongen, sätt upp en fågelholk eller rapportera arter som du ser till Artportalen.se. Allt detta hjälper oss att gynna våra naturmiljöer och biologiska mångfald i Kumla kommun.