Veteranisering - pensionärer på förtid

Bild 1: endast ett fåtal av alla träd kommer någonsin bilda en inre hålighet. Genom att skapa en konstgjord början kan man se till att fler träd bildar dem. Foto av David Kindgren Bartholdsson.

Vad är veteranisering?

Veteranisering innebär att man på konstgjort sätt skapar naturvärden på träd som inte har det annars. Exakt hur detta sker varierar, exempelvis kan man borra hål i dem, ta bort delar av barken, göra snitt i dem, kappa toppar eller ringbarka delar av trädet. Detta kan låta aggressivt men oftast så överlever träden och detta öppnar upp för andra arter att etablera sig här. Dessa åtgärderna sker alltid på unga träd som annars har låga naturvärden.

Varför veteraniserar man?

Genom att skapa barklösa partier och inre håligheter så skapar man miljöer som är vanliga i en naturlig skog men ovanliga i skogen numera. Då träden är jämngamla och skördas innan de blivit gamla så hinner de inte utveckla naturvärden och även om de hunnit med det så försvinner de snabbt. Därför kan man gynna arter genom att veteranisera i områden där man inte hugger. Många arter kräver detta för att överleva, kanske behöver de en ingång in under barken, en vattenfylld hålighet att lägga sina ägg i eller så kan de leva inuti den torrare barklösa veden.

Du kan också hjälpa till!

Spara döda eller döende träd eller sätt upp holkar! De är också en variant av en konstgjord inre hålighet.

Ringbarkning - David Kindgren Bartholdsson

Bild 2: ibland ringbarkas hela trädet. Det kan vara för att skapa mer stående död ved eller för att minska konkurrensen bland träden. Foto av David Kindgren Bartholdsson.