Stenstorp

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Stenstorp

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog och småvatten.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Större sammanhängande område med grövre lövskog och inslag av småvatten. Viktig som spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask, rävticka, tallticka och entita.

Övriga arter: Morkulla, tofsmes, kungsfågel, stenknäck, mindre korsnäbb.

Beskrivning: Huvudsakligen lövdominerad skog med stort inslag av grova aspar och björkar. Ett stort inslag av död ved. Flera äldre grova tallar i norra delen av området. Där även en solitär gammal frisk ask. Tre, åtminstone säsongsvis vattenfyllda, småvatten i området väster om fornåkern. Anges huvudsakligen som ängs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

I norra delen torplämning med stenmur. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

I de centrala delarna en fornåker. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: 4,9 ha.