Västra Lugnetängen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Bekämpning av björnbärssnår på ängen en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Bekämpning av björnbärssnår på ängen en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark och lövskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flertalet indikatorarter på höga ängsvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Vinbergssnäcka, darrgräs, ängshavre, käringtand, brudbröd, buskviol, gulmåra, rödkämpar, teveronika, stor blåklocka, klasefibbla och åkervädd.

Övriga arter: -

Beskrivning: Ängsmark på kalkberggrund väster om Lugnetbrottet, delvis igenväxt. Förekomst av ett flertal indikatorarter för höga ängsvärden. Stort björnbärssnår i delar av området. Anges som skogs-, och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -