Sannahed, söder om motorstadion

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Boplatsen för kolonin med svartpälsbi. Foto: Per Karlsson Linderum.

Boplatsen för kolonin med svartpälsbi. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Sandmiljö

Biotop: Sandig brynmiljö mot åkerlandskap.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av solitärbin, framförallt stor koloni av det rödlistade svartpälsbiet, som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Svartpälsbi och storblodbi.

Övriga arter: Sobersandbi och vårsidenbi.

Beskrivning: Björkbryn mot angränsande åkermark med mycket låg slänt med blottade sandpartier. Stora kolonier med solitärbin. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Information om det nationella åtgärdsprogrammet för svartpälsbiet här. Länk till annan webbplats.

Areal: -