Djupadalsparken

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Kumlasjön med parken i bakgrunden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Kumlasjön med parken i bakgrunden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Park och trädgård/Skog och träd.

Biotop: Gräsytor och tallskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Tätortsnära varierande natur med förekomst av flera naturvårdsarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönsångare, ärtsångare, björktrast, rödvingetrast, grönfink, backnejlika och prästkrage.

Övriga arter: Vallhumla, större dagsvärmare, turkduva, stenknäck, käringtand, backskärvfrö och rockentrav.

Beskrivning: Objektet utgörs av dels stadsträdgården på västra sidan av Kumlasjön och dels tallskogen söder därom. Delar av gräsytorna i parken hävdas som slåtterängar. Tallskogen utgörs av många äldre och grövre tallar. I södra delen mot Malmgatan artrik torrängsflora. Anges som öppen mark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -