Hässelgärdet, alsumpskog 500 m SO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gullpudra.

Övriga arter: -

Beskrivning: Alsumpskog med enstaka utvecklade socklar och ett visst inslag av död ved. Enstaka säsongsvis vattenfyllda ytor. Omgivet av intensivt brukad skogsmark. Anges som våtmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 0,6 ha.