Lisslemossen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lisslemossen

Naturtyp: Myr.

Biotop: Mosse.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativt lite påverkad våtmark. En av mycket få våtmarker av moss- och myrkaraktär i Kumla kommun. Förekomst av många lokalt ovanliga arter. Del av det största sammanhängande skogsområdet i Kumla kommun.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: Enda fyndplatserna för tallmyrsgräsmott, torvbrokvecklare och myrtrollslända i Kumla kommun. Här flyger också violett blåvinge, svavelgul höfjäril och starrgräsfjäril, arter som endast förekommer kring Öjamossen i resten av kommunen. Dessutom förekomst av rundsileshår och rosling på mossen.

Beskrivning: I stort sett opåverkad mosse med några små öppna vattenspeglar. Enstaka spår av torvtäkt syns i delar av mossen, utanför själva objektet. Omgiven av äldre barrskog, framförallt i västra delen. Anges som våtmark på häradskartan. 

Övrig information: Ingår i "Skogsområde nordväst om Åbytorp" i LstT Naturvårdsprogram: 81:9.

Areal: 1,5 ha på kommunal mark (totalt drygt 7 ha sammanhängande våtmark).