Norrtorpssjön, östra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Norrtorpssjön, östra sidan

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Det stora inslaget av lövträd i närheten till andra högra klassade objekt. Viktig som spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: Lövgetingbock och ärtröksvamp.

Beskrivning: Lövdominerad strandskog på slagghögar från skifferbrottet Norrtorpssjön. Ett visst inslag av död ved. En större öppen yta i norra delen och flera solbelysta sidor på slagghögarna potentiellt viktiga boplatser för solitärbin. Anges huvudsakligen som ängs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Areal: 10,4 ha.