Äspsätterskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Barrskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Närheten till mycket artrik hassellund och ädellövskog söder om fastigheten och viktig spridningskorridor. Biotopens karaktär på kalkberggrund. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa och gullpudra.

Övriga arter: -

Beskrivning: Huvudsakligen grandominerad produktionsskog med stort inslag av hasselbuketter. Tydlig kalkpåverkan med riklig förekomst av blåsippa. Mycket artrik hassellund och ädellövskog precis söder om fastigheten. Fuktigare partier i östra delen med sumpskogskaraktär. Markerat som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT värdetrakt för gräsmarker: Hackvad/Viby.

Areal: 3,4 ha.