Lugnet

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Det gamla torpet vid Lugnet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Det gamla torpet vid Lugnet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog och igenväxningsmark.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en lång rad naturvårdsarter och höga lövvärden. Viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Myskbock, långhornsbi, svävflugedagsvärmare, mindre träfjäril, vägtornsmätare, skogsvisslare, midsommarblåvinge, mindre hackspett, spillkråka, kråka, entita, grönsångare, ärtsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv, vinbergssnäcka, krushättemossa, vätteros, blåsippa, skogsalm och tibast.

Övriga arter: Hundkäxbock, smutsfläckad och tiofläckig nyckelpiga, glansbaggen Omosita discoidea, nötvivel, stumpöronvivel, igelkottsvivel, större almsplintborre, rönnkäksvivel, mörk vårdyngbagge, klubbhornsbaggen Tychus niger, prickvingad och stor svävfluga, ängsskinnbaggarna Agnocoris rubicondes, Charagochilus gyllenhalii, Lygus wagneri och Orthops campestris, bålgeting, renfaneplattmal, hasselvårmal, skogslönnstyltmal, svartfläckig glanssmygare, smultronvisslare, bred trollslända, nordlig grottspindel, störrebrunfladdermus, göktyta, gröngöling, törnskata, trädlärka, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Område kring torpet Lugnet med mestadels sekundär lövnaturskog, bitvis med hög andel död ved. Hassellund i norra delen. I nordöstra delen igenväxningsmark med anlagda dammar med rikt insektsliv. Jordkällare och bebyggelse kring torpet Lugnet. I södra delen anlagd äppellund, populär rekreationsplats. Rikt fågelliv och välstuderad insektsfauna. Vid Lugnet har Närkes enda fynd av mörk vårdyngbagge och renfaneplattmal gjorts. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Delar av objektet klassat som naturvärden av Skogsstyrelsen SKS Naturvärden: 10F, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -