Munslättsdammen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Munslättsdammen

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Vattenfylld täkt och omgivande igenväxningsmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomsten av ett antal naturvårdsarter knutna till ängs- och brynmiljöer. Lokalen även värdefull för lokalt ovanliga våtmarksfåglar.

Naturvårdsarter: Rosettjungfrulin, ängsbräsma, rödkämpar, klasefibbla, kricka, smådopping, tofsvipa, drillsnäppa, entita, rödvingetrast, buskskvätta, grönfink och gulsparv.

Övriga arter: Kumla kommuns bästa lokal för häckande svarthakedopping. Här häckar regelbundet 1-4 par. Fynd under häckningstid också av grågås, snatterand, törnskata, sånglärka, kärrsångare och stenskvätta.

Beskrivning: Konstgjord damm från andra halvan av 1900-talet. Omgiven av busk- och ängsmark, vilket skapar brynmiljöer mot angränsande åkermark, som också ingår i objektet. Den kalkrika ängsmarken under igenväxning varför flera av naturvårdsarterna kan vara utgångna. En stenmur ansluter till objektet i västra delen. Anges som åker- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Forn-/kulturlämning i form av torptomt. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Areal: 3 ha varav själva dammen 1,1 ha.