Rosendals lövskog, västra delen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lövskogen väster om Rosendal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskogen väster om Rosendal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera naturvärdesarter och visst inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, blåsippa, svart trolldruva, skogsalm och ask.

Övriga arter: Väddklint och olvon.

Beskrivning: Lövdunge med visst inslag av ädellövträd och mycket död ved. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Areal: -