Hässelgärdet, alsumpskog 500 m OSO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter och väl utvecklade sumpskogsstrukturer. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gullpudra och entita.

Övriga arter: Häckande kungsfågel och stjärtmes i anslutning till alsumpskogen.

Beskrivning: Alsumpskog med enstaka väl utvecklade socklar och ett påtagligt inslag av död ved. Enstaka säsongsvis vattenfyllda ytor. Omgivet av intensivt brukad skogsmark. Anges som våtmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 0,3 ha.