Skogsbo, skog SO om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Skavfräken i Skogsboskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skavfräken i Skogsboskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera rödlistade arter och del i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, entita, grönsångare och tibast.

Övriga arter: -

Beskrivning: Blandskog med visst inslag av död ved och äldre grövre löv- och barrträd. Ett fuktigt kärr i centrala delen, tidvis vattenfyllt. Brynmiljö mot åkermarken i söder. Viktig spridningskorridor och lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

I objektet finns lämningar av fossil åkermark, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -