Södra Yxhults åkerholmar

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Åkerholmar vid Södra Yxhult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Åkerholmar vid Södra Yxhult. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Åkerholmar.

Biotopvärde: Påtagligt

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Impediment i åkermarken med stort kalkinslag och förekomst av naturvårdsarter och lokalt ovanliga arter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv, getväppling, gulvial, brudbröd, gullviva och väddklint.

Övriga arter: Rönnkäkvivel, flugbaggen Malthodes spathifer, majsmott, hagtornsspinnmal, hämpling och olvon.

Beskrivning: Tio åkerholmar med odlingsrösen med kalksten och enstaka solitärträd. Bevuxna med hagtorn och olvon. Här förekommer flera ovanliga insekter, med Närkes enda kända lokal för hagtornsspinnmal. Anges som åkerholmar på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Areal: -