Rala åkerholmar

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Åkerholmar med vy mot söder. Foto: Per Karlsson Linderum.

Åkerholmar med vy mot söder. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Åkerholmar.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Värdefulla brynmiljöer i åkerlandskap. Närhet till förekomst av det hotade svartpälsbiet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Buskskvätta.

Övriga arter: Törnskata.

Beskrivning: Buskrika åkerholmar med värdefulla brynmijöer. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -