Rala

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Jordkällare. Foto: Per Karlsson Linderum.

Jordkällare. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd och igenväxningsmark.

Biotop: Lövdunge och igenväxande hagmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal rödlistade fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Ask, björktrast, kråka, svartvit flugsnappare, grönfink och gulsparv.

Övriga arter: -

Beskrivning: Lövdunge med anslutande igenväxande hagmark mot åkrarna i söder och lövrik trädridå mot fastigheten i väster. Förekomst av flertalet rödlistade fågelarter. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: En oregistrerad jordkällare finns i objektet.

Areal: -