Nytorp, alsumpskog

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Alsumpskog vid Nytorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Alsumpskog vid Nytorp. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av väl utvecklade alsockelstrukturer. Inslag av död ved. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa.

Övriga arter: Häckande kungsfågel.

Beskrivning: Alsumpskog med enstaka väl utvecklade socklar och ett stort inslag av död ved och vedlevande svampar. Kalkrik berggrund. Lång skoglig kontinuitet och anges som skog på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 1,8 ha.