Norrtorpssjön, norra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Norrtorpssjön norra sidan

Naturtyp: Igenväxningsmark.

Biotop: Hagmark och ruderatmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: De buskrika markerna är en viktig brynmiljö i ett i övrigt skogsdominerat område. De störda ytorna viktiga som boplatser för pollinatörer. Viktig som spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsalm och stare.

Övriga arter: Skogslind, blåeld, stor blåklocka och fjällticka.

Beskrivning: Igenväxande buskrika hagmarker på slagghögar från skifferbrottet Norrtorpssjön. Trädskiktet domineras av lövträd. En större öppen yta i norra delen och flera solbelysta sidor på slagghögarna potentiellt viktiga boplatser för solitärbin. Trädallé vid vägen mot Fortum. Anges huvudsakligen som ängs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Areal: 2,2 ha.