Lekebacken

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ängsmetallvinge. En rödlistad signalart för höga ängsvärden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ängsmetallvinge. En rödlistad signalart för höga ängsvärden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Torräng och ängsmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera hotade fjärilar och unik torrängsflora i direkt anslutning till mark i annan ägo med ännu högre naturvärdesklassning.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Violettkantad guldvinge, ängsmetallvinge, ärtsångare, gulsparv och ask.

Övriga arter: Silverblåvinge, pärlgräsfjäril och majvecklare.

Beskrivning: Torrängsbacke och ohävdad ängsmark på drumlin i anslutning till fornminnet Lekebacken. Förekomst av flera hotade dagfjärilar. Själva fornminnet, som inte ligger på kommunal mark, hyser bland annat nattviol, backsippa, brudbröd, natt och dag. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:13, mer information här Länk till annan webbplats..

Ingår dessutom i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Gravfält och fossil åker, mer information här Länk till annan webbplats. och här. Länk till annan webbplats.

Areal: -