Blacksta, lövskog SV om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Rikligt med död ved i området. Foto: Per Karlsson Linderum.

Rikligt med död ved i området. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Stort inslag av död ved. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gullviva, gulsparv och grönsångare.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Lövskog med stort inslag av död ved och blötare partier. Riklig förekomst av främmande arter, till exempel vintergröna. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Ingår dessutom i LstTNaturvårdsprogram:81:12 (information här Länk till annan webbplats.).

Areal: -