Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sätterböl, lövdunge 400 m NV

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Sätterböl lövdunge

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövträdsrika skogsbryn.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av värdefulla lövträd och brynmiljöer.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsalm, ask, scharlakansvårskål, stare och gulsparv.

Övriga arter: Skogslind, jätteröksvamp.

Beskrivning: Lövdungar mellan Fortum och angränsande åkermark med stort lövinslag, flera äldre och friska askar. Dessutom enstaka äldre skogslind och ek samt många grövre aspar och björkar. Stort inslag av död ved. Solbelytsa brynmiljöer mot angränsande åkermark. Anges som ängs- och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Fornlämningar i form röjningsrösen. Läs mer härlänk till annan webbplats och härlänk till annan webbplats.

Areal: 2,0 ha.