Östersätterskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig skoglig spridningskorridor och relativt stort inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita, grönsångare och ask.

Övriga arter: Stenknäck.

Beskrivning: Skog dominerad av lövträd, främst björk och asp. Ett stort inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

I norra delen spår efter tidigare torpbebyggelse, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -