Smedstorpsdammen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Månflickslända, hane. Foto: Per Karlsson Linderum.

Månflickslända, hane. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Småvatten.

Biotop: Vegetationsrik dagvattendamm.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förutom förekomst av flera lokalt ovanliga fågelarter är småvatten generellt fåtaliga i kommunen.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönfink.

Övriga arter: Här häckar även vattenrall, rörhöna, mindre strandpipare och sävsångare. Dessutom förekomst av den lokalt ovanliga trollsländearten månflickslända.

Beskrivning: Dagvattendamm med periodvis öppen vattenspegel. Objektet är rejält igenväxt med ett stort vassbestånd. Anges som åkermark på häradskartan.

Övrig information: -.

Areal: 0,5 ha.