Norra Sanna, grusgrop

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Blottade sandytor som är viktiga boplatser för stora kolonier med solitärbin. Foto: Per Karlsson Linderum.

Blottade sandytor som är viktiga boplatser för stora kolonier med solitärbin. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Sandmiljö.

Biotop: Grusgrop (före detta).

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Storblodbi.

Övriga arter: Sälgsandbi, vårsidenbi, sälggökbi, glödsandbi, stor svävfluga och skogsödla.

Beskrivning: Mestadels igenväxt före detta grusgrop med sandblottor i södra delen. I övrigt gles tallskog och i östra delen åker i träda. Stora kolonier med solitärbin. Enda kända förekomsten av glödsandbi i Kumla kommun, en av de nordligaste förekomsterna i landet. Anges som åker- och skogsmark med bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -