Östersättersbrottet

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Östersättersbrottet sett från vägen i väster. Foto: Per Karlsson Linderum.

Östersättersbrottet sett från vägen i väster. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Djup sjö.

Biotop: Vattenfyllt skifferbrott.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal lokalt ovanliga våtmarksfåglar.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Sävsparv.

Övriga arter: Grågås, snatterand och vattenrall.

Beskrivning: Numera vattenfyllt alunskifferbrott från andra halvan av 1900-talet. Kantas mestadels av breda vassruggar, yngre lövskog och slagghögar. Anges mestadels som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Areal: 4,5 ha.