Sannahed, Pukestugan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Hembygdsgården i Sannahed. Foto: Per Karlsson Linderum.

Hembygdsgården i Sannahed. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Park och trädgård

Biotop: Park- och gräsmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av bomiljöer för sand- och vedlevande steklar.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Västra delen gräsytor och i östra delen av objektet ligger hembygdsgården Pukestugan. Artrik sammansättning steklar och vildbin boende i fasaderna på de äldre byggnaderna och i sandblottor. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Delar av objektet ingår i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414. Mer information här Länk till annan webbplats..

Omfattas också av LstT Naturvårdsprogram: 81:11, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -