Söderhavet, lövskog östra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Skogsväg i lövskogen på Söderhavets östra sida. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skogsväg i lövskogen på Söderhavets östra sida. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Inslag av död ved och vikt som skoglig spridningskorridor

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv, scharlkansvårskål, skogsalm och tibast.

Övriga arter: Bäver.

Beskrivning: Lövskog på östra sidan av den stora kalk- och skifferbrottsjön Söderhavet. Bitvis stort inslag av död ved. Genom området går flera större diken. Delar av objektet ligger på slagghögar. Fungerar som skoglig spridningskorridor. Naturvårdsåtgärder genomförda för att lyfta fram höga skogliga naturvärden knutna till lövmiljöer. Värdefulla brynmiljöer mot utanför liggande åker- och hagmarker. Anges som myr-, åker- och ängs på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng och LstT Naturvårdsprogram: 81:16, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -